Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing.

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant/koper.
 2. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en afhalingen.

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor Kedero.com BV slechts bindend, indien deze schriftelijk werden bevestigd door één van de zaakvoerders van Kedero.com BV.
 3. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, faxen, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden Kedero.com BV niet.
 4. De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
 5. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van de levering of afhaling een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen worden doorgerekend, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om, zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de gecontracteerde prijs.
 6. De vermelde prijzen zijn bruto prijzen exclusief BTW.
 7. De afhaling van de bestelde goederen gebeurt in de bedrijflokalen van Kedero.com BV, tenzij anders schriftelijk door partijen wordt overeengekomen. Om afhaling van bestelde goederen te kunnen uitvoeren dient de bestelling echter minstens 48 uur op voorhand geplaatst te zijn geweest. Diezelfde bestelling verblijft 5 dagen ter beschikking van de koper.

Artikel 3: Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf de bedrijfslokalen van Kedero.com BV. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf de bedrijfslokalen van Kedero.com BV of elders is, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening van de afnemer.
 2. Voor elke bestelling op het Belgisch grondgebied door tussenkomst van Kedero.com BV wordt een forfaitaire transportkost aangerekend, zijnde € 15,00, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk door partijen overeengekomen. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper.
 3. In het geval van annulatie van een bestelling, zullen forfaitair € 15,00 administratiekosten worden aangerekend ten laste van de koper.
 4. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van net mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatle van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
 5. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of aangetekende brief tegen ontvangstbewijs.
 6. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Nalevering worden steeds van Kedero.com BV, met de volgende orders, aan de koper verzonden.

Artikel 4: Herstellingen.

 1. De klantendienst van Kedero.com BV zal de koper een herstellingsnummer bezorgen hetwelk op de verpakking dient te worden vermeld bij het terugzenden van de koopwaar. Parijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan aanvaard worden zonder hoger genoemd herstellingsnummer.
 2. Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen dadelijk na ontvangst in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.
 3. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen b5 de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd, zijnde € 15,00, zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
 4. Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van € 25,00 per stuk verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.
 5. Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant.
 6. Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. Kedero.com BV is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan € 125,00, excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.
 7. De afnemer wordt telefonisch of per elektronische post op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van Kedero.com BV indien het binnen een termijn van 3 maand na de ingebrekestelling niet werd afgehaald.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden.

 1. Al onze rekeningen zijn content betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 2. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten Iaste van de koper of opdrachtgever. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever
 3. Ingeval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum € 50,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 4. Indien, in geval van meerdere openstaande facturen lastens één en dezelfde schuldenaar, een factuur op de voorziene vervaldag niet wordt betaald aan Kedero.com BV, worden alle openstaande Facturen ineens opeisbaar, of ze vervallen zijn of niet.
 5. Bij ontvangst van een niet-gedekte cheque zal forfaitair aan Kedero.com BV een schadevergoeding verschuldigd zijn, voor administratieve doeleinden, ten belopen van € 15,00. Het bestaan van een ongedekte cheque ontneemt geenszins het recht aan Kedero.com BV om de betalingsvoorwaarden van huidig artikel toe te passen. Deze schadevergoeding staat volledig los van de mogelijkheid voor de verkoper tot het indienen van strafklacht met eventuele burgerlijke partijstelling.

Artikel 6: Annulatie bestelling, ontbinding.

 1. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.
 2. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper tenzij deze laatste wettelijk geschiedt.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle geleverde goederen en/of diensten blijven. in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen en/of diensten geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.
 2. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 8: Klachten, aansprakelijkheid.

 1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt niet de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar bij middel van een schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper worden medegedeeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen en/of diensten doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.
 2. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de 8 dagen na levering, zoniet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.
 3. Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.

Artikel 9: Garantie.

 1. Diensten geleverd door Kedero.com BV of derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, geven geen enkel recht op garantie.
 2. Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3,4,5 dan wel 10 jaar, garantietermijn die naar aanleiding van de verkoop aan de koper zal worden meegedeeld. Goederen met een aankoopprijs beneden € 25,00 zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van drie weken na de aankoop.
 3. De reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende
 4. De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Kedero.com BV veranderingen door een derde liet uitvoeren
 5. Kedero.com BV verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd.

Artikel 10: Omruiling, backorders.

 1. Omruillingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van de verkoper.
 2. In geval een backorder wordt geannuleerd zonder schriftelijke bevestiging per fax, wordt een forfaitaire administratiekost van € 15,00 aangerekend.

Artikel 11: Opdrachten aan derden en aansprakelijkheid.

 1. Kedero.com BV draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer Kedero.com BV voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussen personen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. Kedero.com BV draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van Kedero.com BV geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks. Kedero.com BV draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen en/of diensten ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft.

Artikel 12: Rechtsmacht.

 1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.
 2. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, ten laste van de koper worden verhaald.
 3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van hetzij het Vredegerecht van Oudenaarde, hetzij de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.

Kedero.com wil graag cookies gebruiken om informatie op uw computer op te slaan. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en die producten en diensten aan te bieden die u volgens ons kunnen aanbelangen. Een van die cookies is essentieel om bepaalde delen van de site te laten werken en werd reeds toegestuurd. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar bepaalde onderdelen van de site werken dan mogelijk niet correct. Meer informatie over online gedragspubliciteit of de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt verwijderen, vindt u in ons cookiebeleid.